Cú pháp các câu lệnh trong SQL được theo sau bởi tập hợp duy nhất các qui tắc và nguyên tắc chỉ đạo. Chủ đề hôm nay, Zephyrfalcon sẽ liệt kê tất cả các cú pháp trong SQL.

 • Bạn có thể đặt một lệnh SQL đơn trên một hoặc nhiều dòng. Các lệnh SQL là phụ thuộc vào dòng text.
 • Nghĩa là CREATE và create có cùng ý nghĩa trong SQL, SQL là không phân biệt kiểu chữ. Nhưng hầu hết đều được viết bằng chữ in hoa
 • Với các lệnh trong SQL, bạn có thể thực hiện hầu hết mọi hoạt động trong một cơ sở dữ liệu.

Cú pháp trong SQL

Trong SQL, các lệnh  được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như SELECT, INSERT, ALTER, DROR, UPDATE, DELETE,… và với một dấu chấm phảy (;) chính là lệnh kết thúc. Tham khảo một lệnh trong SQL.

SELECT "Column_Name" FROM "Table_Name";

Sau các lệnh trong SQL, tại sao dấu chấm phảy được sử dụng? Để phân biệt riêng rẽ giữa các lệnh trong SQL, đó là lý do dấu chấm phảy được sử dụng để. Khi mà có nhiều hơn một lệnh cùng được sử dụng trong một lời gọi, nó là một cách chuẩn để phân biệt riêng rẽ các lệnh SQL.

Điểm qua các câu lệnh trong SQL

Tìm hiểu câu lệnh SELECT trong SQL

SELECT col1, col2,....,colN
FROM  Table_Name;

Tìm hiểu mệnh đề DISTINCT trong SQL

SELECT DISTINCT col1, col2,....,colN
FROM  Table_Name;

Tìm hiểu mệnh đề WHERE trong SQL

SELECT col1, col2,....,colN
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION;

Tìm hiểu mệnh đề AND/OR trong SQL

SELECT col1, col2,....,colN
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION_1 {AND|OR} CONDITION_2;

Tìm hiểu mệnh đề IN trong SQL

SELECT col1, col2,....,colN
FROM  Table_Name
WHERE Column_Name IN (value-1, value-2,...value-N);

Tìm hiểu mệnh đề BETWEEN trong SQL

SELECT col1, col2....colN
FROM  Table_Name
WHERE Column_Name BETWEEN value-1 AND value-2;

Tìm hiểu mệnh đề LIKE trong SQL

SELECT col1, col2....colN
FROM  Table_Name
WHERE Colum_Name LIKE { PATTERN };

Tìm hiểu mệnh đề ORDER BY trong SQL

SELECT col1, col2....colN
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION
ORDER BY Column_Name {ASC|DESC};

Tìm hiểu mệnh đề GROUP BY trong SQL

SELECT SUM(Column_Name)
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION
GROUP BY Column_Name;

Tìm hiểu  mệnh đề COUNT trong SQL

SELECT COUNT(Column_Name)
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION;

Tìm hiểu mệnh đề HAVING trong SQL

SELECT SUM(Column_Name)
FROM  Table_Name
WHERE CONDITION
GROUP BY Column_Name
HAVING (Điều kiện là hàm số học);

Tìm hiểu lệnh CREATE TABLE trong SQL

CREATE TABLE Column_Name(
col1 kiểu_dữ_liệu,
col2 kiểu_dữ_liệu,
col3 kiểu_dữ_liệu,
.....
colN kiểu_dữ_liệu,
PRIMARY KEY( một hay nhiều cột )
);

Tìm hiểu lệnh DROP TABLE trong SQL

DROP TABLE Table_Name;

Tìm hiểu lệnh CREATE INDEX trong SQL

CREATE UNIQUE INDEX tên_chỉ_mục
ON Table_Name ( col1, col2,...colN);

Tìm hiểu lệnh DROP INDEX trong SQL

ALTER TABLE Table_Name
DROP INDEX tên_chỉ_mục;

Tìm hiểu lệnh DESC trong SQL

DESC Table_Name;

Tìm hiểu lệnh TRAUNCATE TABLE trong SQL

TRUNCATE TABLE Table_Name;

Tìm hiểu lệnh ALTER TABLE trong SQL

ALTER TABLE Table_Name {ADD|DROP|MODIFY} Column_Name {kiểu_dữ_liệu};

Tìm hiểu lệnh ALTER TABLE (Rename) trong SQL

ALTER TABLE Table_Name RENAME TO New_Table_Name;

Tìm hiểu lệnh INSERT INTO trong SQL

INSERT INTO Table_Name( col1, col2....colN)
VALUES ( value1, value2....valueN);

Tìm hiểu lệnh UPDATE trong SQL

UPDATE Table_Name
SET col1 = value1, col2 = value2....colN=valueN
[ WHERE CONDITION ];

Tìm hiểu lệnh DELETE trong SQL

DELETE FROM Table_Name
WHERE {CONDITION};

Tìm hiểu lệnh CREATE DATABASE trong SQL

CREATE DATABASE Daatabase_Name;

Tìm hiểu lệnh DROP DATABASE trong SQL

DROP DATABASE Daatabase_Name;

Tìm hiểu lệnh USE trong SQL

USE Daatabase_Name;

Tìm hiểu lệnh COMMIT trong SQL

COMMIT;

Tìm hiểu lệnh ROLLBACK trong SQL

ROLLBACK;

Với chủ đề ngày hôm nay, hy vọng Zephyrfalcon cung cấp cho bạn tất tần tật các câu lệnh trong SQL. Chúc bạn thành công với lĩnh vực cơ sở dữ liệu này.

Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu sơ lược SQL căn bản